logo
?>

logo

ALEKSANDRA BANACH


Dr Aleksandra Banach jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej Lublinie kierunku prawo oraz Wydziału Ekonomicznego tego samego Uniwersytetu kierunku ekonomia. W 2019 r. obroniła tytuł doktora nauk prawych w zakresie prawa handlowego na Uniwersytecie Opolskim w Opolu, podejmując w swojej rozprawie doktorskiej temat „Zakończenie działalności spółki jawnej w sposób uzgodniony przez wspólników w prawie polskim”. Aleksandra jest autorką kilku publikacji naukowych a także uczestniczką licznych konferencji naukowych o zasięgu lokalnym jak i ogólnokrajowym.

Aleksandra doświadczenie zawodowe zdobyła zajmując stanowisko prawnika w butikowej kancelarii prawnej specjalizującej się w prawie zamówień publicznych, a następnie prawnika w dziale prawno-sądowym spółki notowanej na giełdzie. Posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie cywilnego postępowania procesowego i nieprocesowego, postępowania o zapłatę, postępowania klauzulowego, postępowania upadłościowego, dochodzeniu roszczeń przeciwko członkom organów spółek kapitałowych, a także postępowania w sprawach spadkowych. Aleksandra posiada również doświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych w związku z zawieraniem umów ubezpieczeń. Do jej obowiązku zawodowych należało także sporządzanie analiz i opinii prawnych dotyczących zagadnień cywilistycznych i handlowych oraz sporządzanie i analiza map procesów.